نوسانات قیمت نوکيا X3
 بیشتر     مشخصات

شرکت گارانتی قیمت(تومان) تاریخ قیمت
متفرقه 223,000 1391/03/30
متفرقه 241,000 1390/12/16
اصلی 225,000 1390/11/23
متفرقه 180,000 1390/11/15
نوکیا 145,000 1390/02/20
نوکیا 145,000 1390/02/19
نوکیا 145,000 1390/02/05
نوکیا 160,000 1389/09/21
نوکیا 165,000 1389/09/08
نوکیا 165,000 1389/09/01
نوکیا 155,000 1389/08/03
متفرقه 145,000 1389/05/31
نوکیا 145,000 1389/04/29
نوکیا 145,000 1389/04/20
نوکیا 145,000 1389/04/20
متفرقه 150,000 1389/03/25
متفرقه 140,000 1389/03/04
متفرقه 146,000 1389/02/28
نوکیا 158,000 1389/02/28
متفرقه 150,000 1389/02/13
متفرقه 154,000 1389/02/01
متفرقه 155,000 1389/01/29
متفرقه 155,000 1389/01/17
نوکیا 172,000 1388/12/24
متفرقه 160,000 1388/12/16
متفرقه 170,000 1388/12/03
متفرقه 170,000 1388/11/04
متفرقه 180,000 1388/10/21
ارکان ارتباطات 180,000 1388/10/13